http://www.caib.es/govern

Darrera actualització:  27/04/2015

Aquesta és la primera de dues convocatòries de subvencions, que arribaran a un total de 3,2 milions d’euros. Es convoquen per separat ja que la segona està subjecta a finançament de fons europeus i té, per tant, una tramitació administrativa diferent. L’objectiu d’aquesta primera convocatòria és impulsar programes en matèria d’acció social orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, d’informació, d’atenció i d’ajuda a les persones que els necessitin a causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat.

En les pròximes setmanes s’anunciarà la convocatòria de la resta d’ajuts, que conformen un total de 3,2 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 28 % respecte de l’any 2014, quan es va pressupostar en 2,5 milions d’euros. Els destinataris d’aquestes ajudes —que s’instrumentalitzaran mitjançant els projectes que presentin entitats privades sense ànim de lucre— són les persones en risc d’exclusió social que requereixen el màxim suport dels poders públics per poder viure amb plenitud de drets o participar amb igualtat de condicions que la resta de la ciutadania en la vida econòmica, social, educativa i cultural del país.

(més…)

http://www.eapn.es/noticias

27/04/2015
Europa debe garantizar la vida y los derechos de las personas migrantes

Ante la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE

La falta de voluntad de Europa de acabar con la tragedia de las personas migrantes que se aventuran a cruzar el Mediterráneo ha vuelto a quedar en evidencia tras la última reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE. (més…)

Enllaçam Manacor

Aquest proper dijous 16 d’abril, EAPN -Illes Balears. Xarxa per a la Inclusió Social participarem, de la mà de na Carme Muñoz (directora) i d’en Manuel García (membre del grup de participació), al cicle “Enllaçant Manacor”.
De les 18’30h a les 20h a la sala 1 de l’Espai Na Camel•la.
Vos hi esperam!!

 

Així, el decret possibilita un règim de concert a l’hora de contractar alguns serveis socials que presentin un factor especial d’arrelament entre cuidadors i usuaris, la qual cosa permet que moltes entitats puguin continuar amb serveis que presten actualment, sempre que compleixin les condicions del plec de concertació, així com els requisits que estableix el decret.

El decret aprovat avui desplega la modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que el Parlament va aprovar per unanimitat el desembre de 2013 i que es va dur a terme per petició de les entitats que treballen en l’àmbit dels serveis socials de les Balears. Entre altres aspectes, el decret de concerts socials regula els serveis que es poden concertar, els subjectes que poden formalitzar concerts i els requisits de les entitats d’iniciativa privada que poden optar a gestionar els serveis, així com la durada dels concerts, cosa que garanteix estabilitat a entitats i usuaris. (més…)

La Plataforma del Tercer Sector ha pedido, en el marco de sus aportaciones al Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015, el aumento en 200.000 de las personas receptoras de rentas mínimas autonómicas, para que lleguen a un total de 520.000 personas en España. La Plataforma estima que esta propuesta se podría sufragar con una dotación presupuestaria de 1.080 millones de euros.

En su propuesta la Plataforma se refiere a la necesidad de hacer compatible el sistema de rentas con empleos temporales o a tiempo parcial, a fin de que la combinación de ambas de manera complementaria facilite la reincorporación al mercado de trabajo. Además, solicita que no se contabilicen las pensiones de alimentos de los menores a cargo de familias monoparentales a la hora de calcular las ayudas.

Esta propuesta se fundamenta en que el sistema de protección de rentas presenta una baja y desigual intensidad protectora en España. Entre otros problemas, existe una concentración de buena parte del presupuesto en una Comunidad Autónoma y una distribución desigual de los restantes recursos entre las demás. Asimismo, las cuantías medias están por debajo del umbral de la pobreza y resultan insuficientes para mantener una vida digna en la mayoría de los territorios.

Además, el acceso al sistema resulta confuso y excluyente para muchas de las personas demandantes y los recursos dependientes de diferentes niveles de la administración estatal y de las autonómicas son incompatibles entre sí. También hay una incompatibilidad entre la mayoría de las prestaciones y tener un trabajo a tiempo parcial o temporal; y desde un punto de vista jurídico, existe una marcada heterogeneidad de enfoques y criterios en las 17 leyes autonómicas y con la normativa de la Seguridad Social.

Esta propuesta se enmarca en las aportaciones de la Plataforma del Tercer Sector al Plan Nacional de Reformas 2015, un documento que recoge las recomendaciones de la Unión Europea haciendo especial hincapié en la situación de extrema gravedad social por la que atraviesa el país y en la necesidad de poner en marcha medidas que consigan paliar la situación de los 13 millones de personas que viven en riesgo de exclusión.

En este documento la Plataforma insiste en la necesidad de puesta en marcha de un Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que contemple medidas relativas al empleo, la vivienda, la educación, vivienda, sanidad, la pobreza infantil o la eficiencia energética, complementadas con una política de rentas mínimas que garantice una vida digna para todas las personas.

La ampliación de los preceptores de rentas mínimas se complementa con el decálogo de propuestas electorales elaborado por la Plataforma con motivo de las próximas elecciones autonómicas y locales, en el que solicita la aprobación por Ley autonómica, como derecho subjetivo, de una renta básica de inclusión (en aquellos lugares donde no exista con esa cualidad), con dotación suficiente y gestión eficiente, destinada a las personas en situación de exclusión social que permita mantener unas condiciones mínimas de participación, acceso a bienes básicos y desarrollo humano.

xsolidariaUna de cada dos personas contribuyentes marcó el año pasado en su declaración de la renta la casilla de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, más conocida como la “X Solidaria”. Con los 285 millones de euros recaudados, las ONG podrán poner en marcha en el próximo ejercicio proyectos de acción social, de cooperación internacional y de medio ambiente. Además, se ha presentado una nueva herramienta, el “Programa PadreX”, que pretende sensibilizar a todas aquellas personas que aún no conocen cuáles son las ventajas de dar un destino solidario a sus impuestos. Ver “Programa PadreX”

En total, en 2015, las entidades sociales acometerán 1.236 programas de acción social, lo que supone casi un 9% más que el año pasado, que beneficiarán a más de 6 millones de personas en nuestro país. Además, se destinará un 19% a la cooperación internacional y un 1,4% a programas destinados a la protección del medio ambiente.

Marcar la casilla del 0,7% del IRPF es un gesto solidario que no supone ninguna aportación ni gasto adicional por parte de la ciudadanía. La persona contribuyente no pagará más en su declaración ni le devolverán menos. Además, puede simultanear la casilla de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social con la de la Iglesia Católica. De esta manera, aportará un 0,7% a cada una de las dos opciones de forma que la ayuda no se divide sino que se suma (0,7%+0,7%; 1,4%).

La COMISSIÓ D’ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS a la seva darrera sessió el passat 26/03/15 aprovà per assentiment la Proposició no de llei RGE núm.3052/15, presentada pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS, relativa a acords en relació amb el pacte per la inclusió social.

Document en el que es plasmen els acords arribats a la comissió de seguiment del Pacte per a la Inclusió Social, signat el passat 14 d’Octubre de 2014.

 

Més info a: http://www.parlamentib.es/Publicacions

totsalcinema sofaTotsaltots amb el cinema

 

 

 

 

 

 

L’Obra Social de “la Caixa” presenta la iniciativa Tots al cinema amb “la Caixa”,  acció que es vehicularà per mitjà d’EAPN-Illes Balears, entitat coordinadora del programa CaixaProinfancia.

Amb aquesta proposta 1.500 nens i joves de Mallorca, beneficiaris de programa CaixaProinfancia, en situació de risc d’exclusió social podran
gaudir de l’experiència del cinema. “la Caixa” repartirà a les entitats socials
que participen al programa CaixaProinfancia 1.500 invitacions. Aquestes
invitacions inclouen l’entrada a qualsevol cinema del Grupo Aficine a Mallorca (Ocimax, Multicines Porto Pi, Sala Augusta, Rívoli Cines i Multicines Manacor), unes crispetes petites i una beguda (aigua o refresc). La iniciativa es durà a terme els mesos següents, concretament s’emmarca de l’1 d’abril al 30 de juny de 2015.

Programa CaixaProInfancia.

El programa CaixaProinfancia, coordinat a Mallorca per EAPN-Illes Balears.
Xarxa per a la Inclusió Social, és una iniciativa de l’Obra Social de “la Caixa”
dirigida a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat  social.

(més…)

Carta abierta de EAPN-EU al Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO)

La inversión en crecimiento y el empleo por sí solo no reducirá la pobreza – Promover la inversión y la protección social y garantizar la independencia

Estimados Ministros/as,

Con 121,4 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión Europea en 2013, en lugar de avanzar hacia los objetivos de reducción de las mismas establecidos en la Estrategia Europa 2020, nos permitimos el lujo de ser complacientes. Se debe tomar en serio la evidencia de la disminución de apoyo a sus políticas y el rechazo del papel de la UE en el aumento de la austeridad y de las dificultades para la ciudadanía, como quedó demostrado en las elecciones griegas.

Como señala el nuevo informe ESDE – el crecimiento y el empleo por sí solos no son suficientes para reducir la pobreza, o mejorar la cohesión social. Con un enfoque más amplio, la inversión y protección social es vital para lograr un crecimiento inclusivo, así como inteligente y sostenible, respaldado por medidas concretas que garanticen el compromiso y la participación en el proceso de formulación de políticas.

Le instamos a exigir medidas concretas a:

1. Situar Europa 2020 en el centro de la agenda política

Menciones explícitas a la pobreza y otros objetivos sociales en las nuevas prioridades de Europa 2020 y el Semestre Europeo, respaldados por una estrategia global de lucha contra la pobreza, promoviendo el acceso a empleos de calidad, servicios y protección social.

2. Revisión de las Directrices Sociales y de los principales indicadores

Llamamiento para nuevas directrices que implementen las promesas del presidente Juncker de una mejor evaluación del impacto social de las propuestas macroeconómicas antes de la toma de decisiones.

Exigir que los indicadores sociales reciban el mismo trato que la política macroeconómica en el proceso de evaluación, en particular en el tratamiento de los desequilibrios.

Garantizar la presencia de los Ministros de Servicios Sociales sociales en el proceso de toma de decisiones.

3. Inversión en servicios sociales y de salud de calidad, mercados de trabajo inclusivos y protección social

Asegurar que el Plan de Inversiones va más allá de la infraestructura de servicios sociales y de salud de calidad, incluido el apoyo a las empresas sociales y de la economía social.

Exigir que los Ministros de Servicios Sociales tengan poder de codecisión en la la asignación de prioridades de inversión y supervisar que se cumple la condición de destinar un 20% del Fondo Social Europeo a la inclusión social y la lucha contra la pobreza.

Priorizar una protección social adecuada a través del ciclo de vida como condición previa clave para la integración en el mercado laboral y el apoyo para el crecimiento inclusivo.

Respaldar los mercados de trabajo inclusivos que combinan creación de empleo de calidad y pautas personalizadas para el empleo y la inclusión, que incluyen la no discriminación y el apoyo integral, especialmente para los grupos vulnerables que se enfrentan a múltiples obstáculos.

Promover que la Inclusión Activa llega a todos los grupos excluidos, a partir de una interacción positiva entre tres aspectos: mercados de trabajo inclusivos, acceso a servicios de calidad y renta mínima adecuada.

4. Subraya el papel clave de la UE en el establecimiento de normas sociales

Llamamiento para una nueva iniciativa social concreta de la UE que reduzca los desequilibrios en la garantía de la de ingresos en toda la UE, por ejemplo mediante el desarrollo de marcos comunitarios para una renta mínima adecuada en todo el ciclo de vida y los salarios mínimos decentes.

5. Proponer medidas concretas para mejorar el diálogo de las partes interesadas

Revisar el nuevo anteproyecto de Directrices integradas 6, para garantizar la participación de las partes interesadas en el diseño y seguimiento, así como la implementación de la política y acordar nuevas directrices de la UE que garanticen la calidad y el compromiso de las partes, incluidas las organizaciones de lucha contra la pobreza y las personas en esta situación, en cada etapa del Semestre:

Llamamiento para que los fondos de la UE cuenten con con el respaldo de las partes interesadas en el Semestre Europeo a nivel nacional.

En nombre del Presidente de EAPN Europa,

Sergio Aires