REPTES PER A L’ANY 2012

La dinàmica de treball de la Xarxa per a la Inclusió Social se centra en cinc eixos i es plantegen, per a l’any 2012, els reptes següents:

  • Treballar conjuntament amb l’EAPN-ES/EU. Continuar amb la feina conjunta a l’àmbit estatal i europeu per impulsar polítiques socials, mitjançant comissions i grups de treball. En el marc de l’estratègia Unió Europea 2020 continuarem pressionant perquè es desenvolupin plans d’inclusió social, tant en l’àmbit europeu com en l’estatal, que vagin més enllà dels objectius marcats per l’estratègia Unió Europea 2020.
  • Organitzar jornades i seminaris sobre la inclusió social. Dur a terme activitats per promoure polítiques socials a les Illes Balears, especialment el 17 d’octubre, Dia Internacional de la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social.
  • Donar continuïtat a la participació en grups d’experts i comitès d’assessors de les diferents administracions públiques.
  • Assolir objectius concrets mitjançant comissions de treball. Crear grups d’anàlisi i d’elaboració de propostes en relació amb els diversos temes que afecten i afectaran tant les entitats socials com els seus beneficiaris. Les comissions de treball són:

-          Comissió Ètica. És l’encarregada de vetlar pel compliment del codi ètic entre les organitzacions de la Xarxa per a la Inclusió Social, interpretar el codi i assessorar les organitzacions sobre la seva aplicació, recollir les denúncies o queixes que vulneren allò establert en el codi, etc.

-          Comissió de Polítiques Socials. Es cuida de:

  • Continuar pressionant, en el marc de l’estratègia Unió Europea 2020, perquè es desenvolupin plans d’inclusió social tant en l’àmbit autonòmic com local, que vagin més enllà dels objectius marcats per l’estratègia Unió Europea 2020.
  • Treballar per ser el referent de les administracions en relació amb les polítiques socials, assolir l’estabilitat en els programes i tenir el reconeixement públic i social pels serveis públics que es presten i els valors que s’aporten des de les diverses entitats associades.

-       Comissió Observatori de la Crisi. Du a terme una anàlisi exhaustiva de la situació actual de les polítiques socials, els programes, els serveis i les prestacions socials, així com de la seva repercussió en la societat de les Illes Balears per així poder fer propostes d’actuacions innovadores a favor de la inclusió social a les administracions en particular i a la societat civil en general.

-       Comissió de Participació: Dóna veu a les persones en risc o en situació de pobresa i exclusió social amb l’objectiu d’analitzar la realitat i contribuir al debat a través de les experiències i de l’intercanvi d’idees.

-          Comissió de Comunicació: Dóna a conèixer la realitat de l’exclusió social de les Illes Balears i la feina de les entitats socials en favor de la inclusió, mitjançant la participació en jornades, la redacció d’articles, notes i rodes de premsa i la coordinació de la revista semestral Suma-t’hi.

-          Comissió de Gestió: S’encarrega d’analitzar i fer propostes davant les diferents lleis relacionades amb la gestió de les entitats, com la Llei de contractes, l’IRPF, etc., com també de vetlar perquè les qüestions tècniques i econòmiques de les convocatòries de subvencions o contractació dels diferents organismes públics tinguin en compte les demandes de les entitats del tercer sector que s’hi presenten.

  • Dur a terme activitats amb persones usuàries:

-          Continuar amb el desenvolupament del Programa Caixa Proinfància.