El passat 2 de juny el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei de Serveis Socials.
La llei que s’ha aprovat i que entrarà en vigor una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears és una llei que reconeix drets subjectius i que és capaç d’avançar cap a la consecució del que es denomina quart pilar del benestar social; és a dir, cap a la universalització del sistema de serveis socials, igual com l’educació, la salut i el sistema de pensions.