AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web situat en l’adreça d’Internet WWW.XARXAINCLUSIO.ORG
Titular de la pàgina web.
Denominació social: EAPN ILLES BALEARS. XARXA PER A LA INCLUSIO SOCIAL
CIF/NIF: G57357048
Domicili: CARRER DE FELIP II, 17 3er PIS 07010 PALMA DE MALLORCA, BALEARES
Adreça de correu electrònic: eapnib@gmail.com
Telèfon: 662366232
Activitat: ACCION SOCIAL (REPRESENTACION POLITICA)
Condicions d’ús:
Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per EAPN ILLES BALEARS. XARXA PER A LA INCLUSIO SOCIAL, s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei i ús:
a) L’usuari assumeix les presents condicions generals d’ús i servei de la pàgina webWWW.XARXAINCLUSIO. ORG. Si l’usuari no accepta les presents condicions, no podrà fer ús dels serveis i continguts de la pàgina web WWW. XARXAINCLUSIO.ORG.

b) Les presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web WWW.XARXAINCLUSIO.ORG La utilització d’aquesta web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació en aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.
c) A través de la pàgina web, WWW.XARXAINCLUSIO.ORG es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i diversos serveis.
d) L’usuari ha de ser major d’edat per a utilitzar els serveis de la web WWW.XARXAINCLUSIO.ORG. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els Serveis de la Web WWW.XARXAINCLUSIO.ORG sota la supervisió d’un progenitor o un tutor legal.
e) L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web WWW. XARXAINCLUSIO.ORG. Aquest ús ha de realitzar-se de conformitat amb la Llei, els bons costums, l’ordre públic i amb el que es disposa en les presents condicions generals.
f) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. No obstant això, EAPN ILLES BALEARS. XARXA PER A LA INCLUSIO SOCIAL condiciona la utilització d’alguns dels serveis, oferts en la web al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, en el seu cas, el regulin.
g) L’usuari assumeix l’obligació de no realitzar cap actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar els continguts, els serveis i/o impedir un normal gaudi de la pàgina web WWW.XARXAINCLUSIO.ORG per altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’usuari es compromet a:
No realitzar cap acció que pugui afectar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la web.
No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus o codi que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari i/o de qualsevol proveïdor de l’entitat.
Modificacions.
L’entitat es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment les presents condicions a causa de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació que afectin la prestació del servei i/o aspectes connexos a això. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment en qualsevol moment la presentació i configuració de la web.
Enllaços amb tercers.
El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.
Propietat Intel•lectual.
Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il•lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel•lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel•lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel•lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial d’aquesta.
Notificacions.
A l’efecte de les presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic eapnib@gmail.com. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportats per aquest últim en registrar-se en la pàgina web WWW.XARXAINCLUSIO.ORG L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.
Legislació aplicable
Les relacions establertes entre el titular de la pàgina web i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals competents. En el cas que l’usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons el que es preveu en la normativa de consumidors vigent.