Avui 18 de Maig de 2015 EAPN-IB compleix 10 anys.

El 18 de maig de 2005 diverses entitats de les Illes es varen associar amb l’objectiu de combatre la pobresa i exclusió social del nostre entorn. Aquest projecte ha anat creixent i actualment la Xarxa està formada per 28 entitats que atenen a més de 80.000 persones i amb més de 1.500 treballadors/es.

Els darrers 10 anys no han estat fàcils, ja que ha sobrevingut una crisi econòmica que ha produït un empitjorament de la qualitat de vida de les persones més desfavorides, que han sofert més que ningú les retallades socials i de drets derivades d’aquesta crisi.

A més, hi ha hagut un empobriment de la societat en general, han augmentat el nombre de persones en situació de vulnerabilitat, s’ha produït una pèrdua del benestar i han augmentat les desigualtats socials, fets que provoquen una manca de cohesió social.

La situació socioeconòmica dels darrers temps ha provocat també el tancament d’entitats socials que treballaven per als col•lectius més vulnerables, algunes d’elles impulsores de la creació de la Xarxa EAPN a les Illes Balears.

En aquests deus anys, la Xarxa s’ha consolidat com a referent de les entitats socials per tal d’incidir políticament en la consecució d’una societat més inclusiva, més justa i més cohesionada. De fet, va ser una de les precursores de la fundació del Tercer Sector Social Illes Balears, constituït legalment el 13 de març de 2010.

Una de les fites més importants aconseguides per la Xarxa a través del treball amb les Administracions, han sigut el Pactes per a la Inclusió Social signats durant 2014 i 2015. Els objectius d’aquests pactes són: “millorar les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d’exclusió social” i “facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius”.

A aquesta fita podem afegir el reconeixement de les Administracions a la tasca d’EAPN-IB amb l’atorgament del Premi Ramon Llull 2015, entregar el passat 27 de febrer.

Després de 10 anys, la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-IB, vol renovar el seu compromís cap a les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat. Per tot això, continuarem treballant de manera coordinada entre totes les entitats socials que la conformem per tal de donar un missatge unitari davant les administracions, i per lluitar per a que es duguin a terme unes polítiques socials que afavoreixin la cohesió i la inclusió social de les persones que es troben en situació d’exclusió social.

————————————————————————————————-
Hoy 18 de Mayo de 2015 EAPN-IB cumple 10 años.

El 18 de mayo de 2005 varias entidades de las Islas se asociaron con el objetivo de combatir la pobreza y exclusión social de nuestro entorno. Este proyecto ha ido creciente y actualmente la Red está formada por 28 entidades que atienen además de 80.000 personas y con más de 1.500 trabajadores/se.

Los últimos 10 años no han sido fáciles, puesto que ha sobrevenido una crisis económica que ha producido un empeoramiento de la calidad de vida de las personas más desfavorecidas, que han sufrido más que nadie los recortes sociales y de derechos derivadas de esta crisis.

Además, ha habido un empobrecimiento de la sociedad en general, han aumentado el número de personas en situación de vulnerabilidad, se ha producido una pérdida del bienestar y han aumentado las desigualdades sociales, hechos que provocan una carencia de cohesión social.

La situación socioeconómica de los últimos tiempos ha provocado también el cierre de entidades sociales que trabajaban para los colectivos más vulnerables, algunas de ellas impulsoras de la creación de EAPN-Illes Balears.

En estos debes de años, la Red se ha consolidado como referente de las entidades sociales para incidir políticamente en la consecución de una sociedad más inclusiva, más justa y más cohesionada. De hecho, fue una de las precursoras de la fundación del Tercer Sector Social Islas Baleares, constituido legalmente el 13 de marzo de 2010.

Una de los hitos más importantes conseguidas por la Red a través del trabajo con las Administraciones, han sido el Pactos para la Inclusión Social firmados durante 2014 y 2015. Los objetivos de estos pactos son: “mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y de exclusión social” y “facilitar y fortalecer las actividades de las entidades sociales que trabajan con estos colectivos”.

A este hito podemos añadir el reconocimiento de las Administraciones a la tarea de EAPN-IB con el otorgamiento del Premio Ramón LLull 2015, entregar el pasado 27 de febrero.

Después de 10 años, la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-IB, quiere renovar su compromiso hacia las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Por todo esto, continuaremos trabajando de manera coordinada entre todas las entidades sociales que la conformamos para dar un mensaje unitario ante las administraciones, y para luchar para que se lleven a cabo unas políticas sociales que favorezcan la cohesión y la inclusión social de las personas que se encuentran en situación de exclusión social.