La diferència salarial entre homes i dones és del 22,4%

En el marc de la Jornada “Difusió de resultats: Estudi de Gènere i Desigualtat”, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, EAPN-Es, ha presentat a Palma els principals resultats de l’Estudi sobre Desigualtat de Gènere i Drets. La investigació té com a objectiu fer una anàlisi de la desigualtat de gènere i aprofundir sobre els drets econòmics, socials, cultural i polítics de les dones, posant l’accent en aquelles dones que es troben en situació de vulnerabilitat.

La Jornada ha estat inaugurada per la Vicepresidenta d’EAPN-Es, Sali Guntín, acompanyada de la Directora de l’Institut de la Dóna de Govern de les Illes Balears, Maria Duran, i el Director Tècnic d’EAPN-Illes Balears, Andreu Grimalt. Així mateix, a l’acte també assistit la Jefa del Servicio de la Subdirección General de Programas, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Inmaculada Martínez; la Directora General de Serveis Socials de Govern de les Illes Balears, Teresa Vallespir; la Directora Insular d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca, Rosa Cursach i el Cap de Secció d’Igualtat de l’Ajuntament de Palma, Antoni Colom, els quals han participat en una taula rodona, on s’ha pogut reflexionar sobre com promoure una major integració de la perspectiva de gènere, sobretot en aquelles polítiques i activitats que involucren a persones en situació de pobresa.

Durant la presentació de l’Estudi sobre Desigualtat de Gènere i Drets, la Vicepresidenta d’EAPN-Es, Sali Guntín, ha destacat que tot i que la democràcia ha comportat grans avenços en matèria d’igualtat, educació i en la incorporació de la dona a l’ocupació i a l’acció política, encara avui queda molt per fer. D’acord amb Guntín, “les dones han aconseguit la igualtat davant la llei però no en la seva vida quotidiana, ja que els valors i els prejudicis patriarcals segueixen vigents en la nostra societat. Per tant, el sostre de vidre i la terra enganxosa, que fa referència a la precarietat de les ocupacions més feminitzades i les enormes dificultats que tenen les dones per sortir d’elles, accedir a altres àmbits i aconseguir unes condicions laborals mínimament dignes, és l’habitual per a moltes dones”.

L’Estudi posa en relleu que prop d’unes 784.000 dones treballen en precarietat: amb un contracte temporal i amb jornada a temps parcial, mentre que els homes en la mateixa situació es redueixen a la meitat, és a dir, 395.800.

La segregació de gènere dins el mercat laboral avui en dia segueix estant vigent. Els homes tenen una preeminència en professions relacionades amb les ciències. No obstant això, les dones tenen una major representació en el sector educatiu, sanitari i treball social.

De la mateixa manera, està més representada en activitats per les quals no es percep cap salari, i si el rep és molt baix, que genera problemes no només en el present, sinó també en el futur, atès que percebran pensions amb les quals amb prou feines podran subsistir quan es jubilin o pateixin una malaltia.

Cal destacar que la diferència salarial entre homes i dones és del 22,4%, i que a mesura que augmenta l’edat, també ho fa la bretxa salarial, passant del 12,50% en edat de 20 a 24 anys, al 26, 91% per a les dones amb una edat compresa entre els 55 a 59 anys. Així mateix, les dones reben una mitjana de 85 cèntims per cada euro que guanya l’home.

Pel que fa a l’emprenedoria, també hi ha desigualtats entre l’home i la dona: només 1 de cada 3 treballadors per compte pròpia és dona, sent la categoria professional amb més presència la de l’ajuda al negoci familiar.

D’acord amb la taxa AROPE, les dones acumulen els percentatges més alts de les variables de pobresa, desigualtat i l’exclusió social. No en va, l’Informe de l’Estat de la Pobresa a les Illes Balears 2018, el 19,7% de les dones estan en situació de pobresa i / o exclusió social, mentre que els homes en un 16,7%.

D’altra banda, les retallades en els serveis d’atenció a persones dependents ha conduït a un retorn als rols de gènere tradicionals, a transferir la responsabilitat de la societat a les llars. Respecte a això, la Vicepresidenta d’EAPN-Es, Sali Guntín, ha destacat que el 91% de les dones realitzen tasques domèstiques i s’ocupen de la cura de les persones a la llar durant 4 hores i 29 minuts diaris, enfront del 74,7 % dels homes que dediquen de mitjana 2 hores i 32 minuts.

Pel que fa a les taxes d’ocupació, les dones de 25 a 49 anys amb fills menors de 12 anys, són més baixes que les taxes d’ocupació de les dones de la mateixa edat sense fills. Per tant, el mercat laboral com està actualment configurat penalitza tenir descendència. No obstant això, en el cas dels homes resulta positiu per a la seva ocupabilitat: les taxes d’ocupació dels homes de 25 a 49 anys amb fills són superiors a les dels homes de la mateixa edat sense fills.

En quant a la salut, les desigualtats entre gèneres també es fan palpables: el 33,5% de les dones i només el 25,2% dels homes considera que la seva salut és “regular, dolenta o molt dolenta”. També les patologies relacionades amb la salut mental afecten especialment a les dones en situació de vulnerabilitat. Així mateix, els percentatges de dones amb manca d’atenció sanitària per causes econòmiques són més alts que els dels homes.

L’Estudi sobre Desigualtat de Gènere i Drets també analitza l’estat del coneixement i la investigació amb relació a la dona. Les dones són més representatives a la Universitat, però amb prou feines 2 de cada 10 arriben a formar part del cos dels catedràtics.

La majoria de la població entre els 30 i els 34 anys, que ni estudia ni treballa són dones (25,15% dones, enfront d’un 15,3% d’homes). En aquest sentit, Guntín ha recordat que Eurostat atribueix aquesta diferència a què són elles majoritàriament les que tenen cura dels més petits de la família o algun altre membre i ha destacat que en el cas de la comunitat gitana gairebé 6 de cada 10 dones joves ( 58%) estan fora de mercat laboral i del sistema escolar, atès que es dediquen a la feina domèstica.

 L’Estudi fa referència també a les zones grises, en què cal actuar per avançar en la igualtat de gènere: la prostitució, ja que els seus efectes són devastadors per a aquelles que l’exerceixen i, al mateix temps, impossibilita qualsevol oportunitat de crear una igualtat real entre homes i dones, i la participació política de les dones immigrants i refugiades.

 La Vicepresidenta d’EAPN-Es, Sali Guntín, també ha volgut destacar que la violència de gènere també és una expressió de la desigualtat de l’home respecte a la dona i ha recordat que l’any 2018, 47 dones van ser assassinades. Així mateix, ha posat l’accent en què tot i que els fills de les dones maltractades són reconegudes com a víctimes directes des de 2015, encara el sistema presenta mancances en la seva protecció, ja que des del 2010 a 2018, 83 nins, nines i adolescents menors de 16 anys van ser assassinats per la violència masclista, encara que només 27 són casos reconeguts oficialment.

Finalment, la Jornada ha conclòs amb una taula d’experiències on entitats membres d’EAPN-Illes Balears, Càritas Diocesana de Mallorca, la Cooperativa Jovent i Metges del Món IB, han explicat els projectes que estan duent a terme per lluitar per la igualtat de gènere i l’apoderament de dones en situació de vulnerabilitat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jornada “Difusión de Resultados: Estudio de Género y Desigualdad”

EAPN ALERTA QUE CERCA 784.000 MUJERES TRABAJAN EN CONDICIONES DE PRECARIEDAD

La diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 22,4%

En el marco de la Jornada “Difusión de Resultados: Estudio de Género y Desigualdad”, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, EAPN-Es, ha presentado en Palma los principales resultados del Estudio sobre Desigualdad de Género y Derechos. La investigación tiene como objetivo hacer un análisis de la desigualdad de género y profundizar sobre los derechos económicos, sociales, cultural y políticos de las mujeres, poniendo el acento en aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

 La Jornada ha sido inaugurado por la Vicepresidenta de EAPN-Es, Sali Guntín, acompañada de la Directora de l’Institut de la Dona del Govern de les Illes Balears, María Duran, y el Director Técnico de EAPN-Illes Balears, Andreu Grimalt. Asimismo, al acto también asistido la Jefa del Servicio de la Subdirección General de Programas, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Inmaculada Martínez; la Directora General de Servicios Sociales del Govern de les Illes Balears, Teresa Vallespir; la Directora Insular de Igualdad y Diversidad del Consell de Mallorca, Rosa Cursach y el Jefe de Sección de Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Antoni Colom, los cuales han participado en una mesa redonda, donde se ha podido reflexionar sobre cómo promover una mayor integración de la perspectiva de género, sobre todo en aquellas políticas y actividades que involucran a personas en situación de pobreza.

Durante la presentación del Estudio sobre Desigualdad de Género y Derechos, la Vicepresidenta de EAPN-Es, Sali Guntín, ha destacado que aunque la democracia haya conllevado grandes avances en materia de igualdad, educación y en la en la incorporación de la mujer al empleo y a la acción política, todavía hoy queda mucho por hacer. De acuerdo con Guntín, “las mujeres han alcanzado la igualdad ante la ley pero no en su vida cotidiana, ya que los valores y los prejuicios patriarcales siguen vigentes en nuestra sociedad. Por tanto, el techo de cristal y el suelo pegajoso, que hace referencia a la precariedad de las ocupaciones más feminizadas y las enormes dificultades que tienen las mujeres para salir de ellas, acceder a otros ámbitos y conseguir unas condiciones laborales mínimamente dignas, sigue siendo lo habitual para muchas mujeres”.

El Estudio pone de relieve que cerca de unas 784.000 mujeres trabajan en precariedad: con un contrato temporal y con jornada a tiempo parcial, mientras que los hombres en la misma situación se reducen a la mitad, esto es, 395.800.

La segregación de genero dentro del mercado laboral a día de hoy sigue estando vigente. Los hombres tienen una preeminencia en profesiones relacionadas con las ciencias. Sin embargo, las mujeres tienen una mayor representación en el sector educativo, sanitario y trabajo social.

De igual forma, está más representada en actividades por las que no se percibe ningún salario, y si lo recibe es muy bajo, que genera problemas no solo en el presente, sino también en el futuro, dado que percibirán pensiones con las que apenas podrás subsistir cuando se jubilen o padezcan una enfermedad.

Cabe destacar que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 22,4%, y que a medida que aumenta la edad, también lo hace la brecha salarial, pasando del 12,50% en edad de 20 a 24 años, al 26,91% para las mujeres con una edad comprendida entre los 55 a 59 años. Asimismo, las mujeres reciben un promedio de 85 céntimos por cada euro que gana el hombre.

En cuanto al emprendimiento, también existen desigualdades entre el hombre y la mujer: solo 1 de cada 3 trabajadores por cuenta propia es mujer, siendo la categoría profesional con más presencia la de la ayuda al negocio familiar.

De acuerdo con la tasa AROPE, las mujeres acumulan los porcentajes más altos de las variables de pobreza, desigualdad y la exclusión social. No en vano, el Informe del Estado de la Pobreza en las Islas Baleares 2018, el 19,7% de las mujeres están en situación de pobreza y/o exclusión social, mientras que los hombres en un 16,7%.

Por otra parte, los recortes en los servicios de atención a personas dependientes ha conducido a una vuelta a los roles de género tradicionales, al transferir la responsabilidad de la sociedad a los hogares. Respecto a ello, la Vicepresidenta de EAPN-Es, Sali Guntín, ha destacado que el 91% de las mujeres realizan tareas domésticas y se ocupan del cuidado de las personas en el hogar durante 4 horas y 29 minutos diarios, frente al 74,7% de los hombres que dedican en promedio 2 horas y 32 minutos.

En cuanto a las tasas de empleo, las mujeres de 25 a 49 años con hijos menores de 12 años, son más bajas que las tasas de empleo de las mujeres de la misma edad sin hijos. Por tanto, el mercado laboral como está actualmente configurado penaliza tener descendencia. Sin embargo, en el caso de los hombres resulta positivo para su empleabilidad: las tasas de empleo de los hombres de 25 a 49 años con hijos son superiores a las de los hombres de la misma edad sin hijos.

Respecto a la salud, las desigualdades entre géneros también se hacen palpables: el 33,5% de las mujeres y sólo el 25,2% de los hombres considera que su salud es “regular, mala o muy mala”. También las patologías relacionadas con la salud mental afectan especialmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los porcentajes de mujeres con falta de atención sanitaria por causas económicas son más altos que los de los hombres.

El Estudio sobre Desigualdad de Género y Derechos también analiza el estado del conocimiento y la investigación en relación a la mujer. Las mujeres son más representativas en la Universidad, pero apenas 2 de cada 10 llegan a formar parte del cuerpo de los catedráticos.

La mayoría de la población entre los 30 y los 34 años de edad, que ni estudia ni trabajan son mujeres (25,15% mujeres, frente a un 15,3% de hombres). En este sentido, Guntín ha recordado que Eurostat atribuye esta diferencia a que son ellas mayoritariamente las que cuidan de los más pequeños de la familia o algún otro miembro y ha destacado que en el caso de la comunidad gitana casi 6 de cada 10 mujeres jóvenes (58%) están fuera del mercado laboral y del sistema escolar, dado que se dedican al trabajo doméstico.

El Estudio alude también a las zonas grises, en las que hay que actuar para avanzar en la igualdad de género: la prostitución, ya que sus efectos son devastadores para aquellas que la ejercen y, al mismo tiempo, imposibilita cualquier oportunidad de crear una igualdad real entre hombres y mujeres, y la participación política de las mujeres inmigrantes y refugiadas.

La Vicepresidenta de EAPN España, Sali Guntín, también ha querido destacar que la violencia de género también es una expresión de la desigualdad del hombre respecto a la mujer y ha recordado que el año 2018, 47 mujeres fueron asesinadas. Asimismo, ha puesto el acento en que a pesar de que los hijos de las mujeres maltratadas son reconocidas como víctimas directas desde 2015, todavía el sistema presenta carencias en su protección, ya que desde el 2010 a 2018, 83 niños, niñas y adolescentes menores de 16 años fueron asesinados por la violencia machista, aunque solo 27 son casos reconocidos oficialmente.

Por último, la Jornada ha concluido con una mesa de experiencias donde  entidades miembros de EAPN-Illes Balears, Cáritas Diocesana de Mallorca, la Cooperativa Jovent y Metges del Món IB, han explicado los proyectos que están llevando a cabo para luchar por la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad.