EAPN-Illes Balears – Xarxa per la Inclusió Social, en el seu paper d’interlocutor social i de portaveu de totes aquelles persones que es troben en situació de pobresa i exclusió social, s’ha reunit amb els Reis, amb l’objectiu de traslladar la seva preocupació per els efectes econòmics, socials i laborals que té i tindrà la pandèmia de l’COVID-19.

Durant la trobada, EAPN-Illes Balears ha manifestat que les persones amb treballs precaris, amb discapacitat o amb persones dependents al seu càrrec, amb problemes de salut mental, famílies monoparentals, dones víctimes de violència masclista, gent gran, joves i nens provinents de famílies en situació i / o en risc d’exclusió social, persones amb situació administrativa irregular, persones amb problemes d’addicció, entre d’altres col·lectius, són els que ja estan patint els efectes econòmics i socials més greus de la pandèmia.

Així mateix, EAPN-Illes Balears els ha destacat, que si l’Informe de l’Estat de la Pobresa 2019, elaborat per EAPN-ES, ja posava en relleu que un 18% de la població de l’arxipèlag, és a dir, més de 200.000 persones es trobaven en risc de pobresa i / o situació d’exclusió social, actualment aquesta xifra, a conseqüència de la pandèmia, es podria haver duplicat. I és que, la situació d’emergència de salut pública ocasionada per COVID-19 i les mesures dirigides a la protecció dels ciutadans i contenir la progressió de la malaltia ha afectat profundament a l’economia balear, basada en el turisme i els serveis. Això ja s’evidencia perquè, d’acord amb les dades aportades per deu entitats socials, s’ha comptabilitzat que cada setmana 13.000 famílies van a algun banc d’aliments.

D’altra banda, EAPN-Illes Balears ha volgut traslladar als Reis que la cronificació de la pobresa es pot evitar si després d’una primera fase d’atenció a les necessitats bàsiques de la població, es passa a la major brevetat a mesures no assistencialistes basades en la inclusió i en la garantia d’ingressos, tenint sempre com a far el Pilar Europeu de Drets Socials.

Per això, EAPN-Illes Balears els ha explicat 15 mesures d’aplicació urgent i estructurades en quatre blocs com necessitats bàsiques de les persones vulnerables; polítiques per reduir la bretxa educativa i digital; suport a el desenvolupament comunitari i a la conciliació familiar, i la gestió als ajuts, suport a la formació i inserció, que persegueixen minimitzar l’impacte social de la pandèmia i acabar amb la pobresa i l’exclusió a les Illes Balears.

 

EAPN-Illes Balears se reúne con los Reyes

EAPN-Illes Balears – Xarxa per la Inclusió Social, en su papel de interlocutor social y de portavoz de todas aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, se ha reunido con los Reyes, con el objetivo de trasladarles su preocupación por los efectos económicos, sociales y laborales que tiene y tendrá la pandemia del COVID-19.

Durante el encuentro, EAPN-Illes Balears ha manifestado que las personas con trabajos precarios, con discapacidad o con personas dependientes a su cargo, con problemas de salud mental, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia machista, personas mayores, jóvenes y niños provenientes de familias en situación y/o en riesgo de exclusión social, personas con situación administrativa irregular, personas con problemas de adicción, entre otros colectivos, son los que ya están padeciendo los efectos económicos y sociales más graves de la pandemia.

Asimismo, EAPN-Illes Balears les ha destacado, que si el Informe del Estado de la Pobreza 2019, elaborado por EAPN-ES, ya ponía de relieve que un 18% de la población del archipiélago, es decir, más de 200.000 personas se encontraban en riesgo de pobreza y/o situación de exclusión social, actualmente esta cifra, a consecuencia de la pandemia, se podría haber duplicado. Y es que, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por COVID-19 y las medidas dirigidas a la protección de los ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad ha afectado profundamente a la economía balear, basada en el turismo y los servicios. Ello ya se evidencia porque, de acuerdo con los datos aportados por diez entidades sociales, se ha contabilizado que cada semana 13.000 familias acuden a algún banco de alimentos.

Por otra parte, EAPN-Illes Balears ha querido trasladar a los Reyes que la cronificación de la pobreza se puede evitar si después de una primera fase de atención a las necesidades básicas de la población, se pasa en la mayor brevedad a medidas no asistencialistas basadas en la inclusión y en la garantía de ingresos, teniendo siempre como faro el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Por ello, EAPN-Illes Balears les ha explicado 15 medidas de aplicación urgente y estructuradas en cuatro bloques como necesidades básicas de las personas vulnerables; políticas para reducir la brecha educativa y digital; apoyo al desarrollo comunitario y a la conciliación familiar, y la gestión a las ayudas, apoyo a la formación e inserción, que persiguen minimizar el impacto social de la pandemia y acabar con la pobreza y la exclusión en las Islas Baleares.