En el marc del Seminari “El Pilar Europeu de Drets Socials, el president d’EAPN Espanya i EAPN Europa, Carlos Susías, acompanyat per la presidenta d’EAPN-Illes Balears, Margalida Jordà, ha recordat que les Illes Balears és la tercera comunitat amb l’exclusió social més elevada, després de Canàries i Extremadura. Per aquesta raó, Susías ha reclamat a les administracions públiques illenques que continuïn avançant en l’aplicació del Pilar Europeu de Drets Socials, amb l’objectiu de reduir la pobresa i les desigualtats socials l’Arxipèlag. En aquest sentit, Carlos Susías ha lloat el progrés que ha suposat en matèria de drets socials la Renda Social Garantida, impulsada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears. I és que, tot i que el Pilar ha de ser aplicat pels Estats membres, les administracions autonòmiques tenen un paper fonamental en el seu desplegament, donat que aquestes tenen la competència en matèria de serveis socials.

Cal destacar que l’objectiu del Seminari és donar a conèixer el model  proposat pel Pilar Europeu de Drets Socials entre les diferents administracions competents. Per aquesta raó, a l’acte han assistit el Director general de Serveis per a les Famílies i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, Angel Parreño, la Senior Economic Advisor de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, Ann Westman, l’EU Inclusion Strategies Group d’EAPN Europa, Graciela Malgesini, així com Fina Santiago, Consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, Andreu Horrach, en representació de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears, i Catalina Trobat, Coordinadora general de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma.

El Pilar Europeu de Drets Socials s’emmarca dins les reformes de les polítiques socials que s’està portant a terme a la Unió Europea amb l’objectiu d’adaptar-se als canvis demogràfics i de mercat de treball, derivats de la globalització i la revolució digital. El Pilar pretén donar resposta a les noves necessitats socials com l’increment de la desigualtat, l’atur juvenil i de llarga durada, entre d’altres. La carta assenta vint principis i drets fonamentals sobre la igualtat d’oportunitats, l’accés al mercat laboral, les condicions de treball justes, així com sobre la protecció i la inclusió social. A més, recull aspectes tan rellevants com el creixement inclusiu i sostenible, la igualtat entre home i dona, la conciliació, la lluita contra la desocupació o la discriminació.

Després de la inauguració, Ann Westman, Senior Economic Advisor de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, i Graciela Malgesini, EU Inclusion Strategies Group d’EAPN Europa, han realitzat una exposició sobre el procés d’aplicació i seguiment del Pilar Social. Seguidament, Àngel Parreño, Director General de Serveis per a les Famílies i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha portat a terme una ponència sobre com implementar el Pilar Europeu de Drets Socials en l’àmbit nacional.

Per últim, Susías ha volgut finalitzar l’acte recalcant que Pilar Europeu de Drets Socials no només està encaminat a fer efectiu els drets relacionats amb la protecció social i la inclusió social, sinó també a portar a terme un canvi de model, on el treball recuperi la seva funció integradora i ha reivindicat la necessitat d’una regulació de les condicions laborals justes, equitatives i inclusives. Així mateix, el president d’EAPN Europa ha destacat el paper fonamental que tenen les entitats socials illenques en relació a l’efectivitat del Pilar, gràcies al seu rol actiu en la sensibilització sobre la importància del Pilar per a la millora de la defensa dels drets de la població que està en risc de pobresa i exclusió social de les nostres Illes.

 

EAPN RECLAMA LA APLICACIÓN DEL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES EN BALEARES PARA REDUCIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL

En el marco del Seminario ”El Pilar Europeo de Derechos Sociales”, el presidente de EAPN España y EAPN Europa, Carlos Susías, acompañado por la presidenta de EAPN-Islas Baleares, Margalida Jordà, ha recordado que las Islas Baleares es la tercera comunidad con la exclusión social más elevada, tras Canarias y Extremadura. Por esta razón, Susías ha reclamado a las administraciones públicas de las Islas Baleares que continúen avanzado en la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, a fin de reducir la pobreza y las desigualdades sociales del Archipiélago. En este sentido, Carlos Susías ha alabado el progreso que ha supuesto en materia de derechos sociales la Renta Social Garantizada, impulsada por la Consellería de Servicios Sociales y de Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares. Y es que, aunque el Pilar debe ser aplicado por los Estados miembro, las administraciones autonómicas tienen un papel fundamental en su desarrollo, dado que éstas tienen la competencia en materia de servicios sociales.

Cabe destacar que el objetivo del Seminario es dar a conocer el modelo propuesto por el Pilar Europeo de Derechos Sociales entre las diferentes administraciones competentes. Por ello, al acto también han asistido el Director General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ángel Parreño, la Senior Economic Advisor de la Representación de la Comisión Europea en España, Ann Westman, y la Responsable del Grupo de Estrategias para la Inclusión de EAPN Europa, Graciela Malgesini, así como Fina Santiago, Consejera de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, Andreu Horrach, en representación de la Dirección General de Planificación y Servicios Sociales del Gobierno de las Islas Baleares, y Catalina Trobat, Coordinadora general de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento del Palma.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales se enmarca dentro de las reformas de las políticas sociales que se están llevando a cabo en la Unión Europea, con el objetivo de adaptarse a los cambios demográficos y de mercado de trabajo, derivados de la globalización y la revolución digital. El Pilar pretende dar respuesta a las nuevas necesidades sociales como el incremento de la desigualdad, el desempleo juvenil

y de larga duración, entre otros. La carta asienta veinte principios y derechos fundamentales sobre la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado laboral, las condiciones de trabajo justas, así como sobre la protección y la inclusión social. Además, recoge aspectos tan relevantes como el crecimiento inclusivo y sostenible, la igualdad entre hombre y mujer, la conciliación, la lucha contra el desempleo o la discriminación.

 Tras la inauguración, Ann Westman y Graciela Malgesini han realizado una exposición sobre el proceso de aplicación y seguimiento del Pilar Social. Seguidamente, Ángel Parreño ha llevado a cabo una ponencia sobre cómo implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales en el ámbito nacional.

Por último, Susías ha querido finalizar el acto recalcando que “el Pilar Europeo de Derechos Sociales no sólo está encaminado a hacer efectivo los derechos relacionados con la protección social y la inclusión social, sino también llevar a cabo un cambio de modelo, donde el trabajo recupere su función integradora y ha reivindicado la necesidad de una regulación de las condiciones laborales justas, equitativas e inclusivas”. Asimismo, el presidente de EAPN Europa ha destacado el papel fundamental que tienen las entidades sociales isleñas en relación a la efectividad del Pilar, gracias a su rol activo en la sensibilización sobre la importancia del Pilar para la mejora de la defensa de los derechos de la población que está en riesgo de pobreza y exclusión social de nuestras Islas.