Ens trobam, sense cap dubte, davant una crisi sanitària de proporcions inèdites i inimaginables fa just unes setmanes. D’aquí la importància cabdal de tot el personal que treballa dins l’àmbit de la Salut i la justícia d’aplaudir la seva encomiable tasca, desenvolupada en massa ocasions sense el material adient.

Però també fora injust no reconèixer la imprescindibilitat dels professionals dels serveis socials, tant de les administracions com de les entitats del Tercer Sector, que dediquen tots els seus esforços a minimitzar els impactes que el maleït COVID-19 té i tendrà sobre la població més vulnerable. Des d’EAPN-Illes Balears volem destacar la coordinació, la fluïdesa de la comunicació i la voluntat de treballar tots plegats que tenen tots els agents d’un sector fonamental en la lluita per la inclusió, la igualtat i la justícia social. I tot això no seria possible sense la implicació, més enllà de les responsabilitats laborals, de totes les persones de les nostres entitats, que han demostrat un cop més la seva vàlua, tant professional com personal, en una situació tan complicada com la que estam vivint.

Suara feia referència als impactes que té i tendrà la pandèmia, perquè és obvi que actualment estam en una primera fase, duríssima per a moltes persones, que té com a objectiu primordial acabar amb la infecció i en la que estam treballant perquè les sens dubte necessàries mesures que s’han adoptat (confinament, tancament d’empreses i negocis, suspensió de les classes…) afectin els menys possible a la ciutadania, però especialment a determinats grups socials en situacions vulnerables que s’enfronten al coronavirus i a les mesures de l’estat d’alarma des d’una posició inicial de dificultat i precarietat.

No obstant, l’escenari post-coronavirus, la segona fase d’aquesta crisi, ha d’estar en el cap de tots, evitant, com ha passat en massa ocasions, que la factura la paguin els de sempre. Per això, des d’EAPN demandam (a tots els nivells: local, autonòmic, estatal i europeu) que, sense negar les imprescindibles polítiques de reactivació econòmica, els milions de persones que patien, pateixen i patiran risc o situació de pobresa i exclusió social se situïn en el centre de l’agenda política. No permetrem que aquesta crisi accentuï les desigualtats ja existents ni que es repeteixin els errors del passat. Hem de menester mesures valentes de protecció social (l’ingrés mínim n’és un bon exemple), hem de menester que Europa no es deixi guiar pels dogmes neoliberals que tant de patiment provoquen, hem de menester que s’abandonin les estèrils lluites partidistes que només cerquen dubtosos rèdits electorals, hem de menester que la solidaritat demostrada en les darreres setmanes per la immensa majoria de la població no s’esvaeixi amb la desaparició del virus, hem de menester defensar (i reforçar) el nostre estat del benestar d’aquells que només el veuen com a negoci… Hem de menester, en definitiva, que treballem tots plegats des de l’enfocament dels Drets Humans, posant a la persona en el centre i tenint els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a referent de totes les polítiques que es desenvolupin a partir d’ara.

Acabaré dient que des d’EAPN-Illes Balears, la xarxa que agrupa una trentena d’entitats socials que coneixen de primera mà els devastadors efectes que la pobresa i la desigualtat tenen a la vida de les persones i les famílies, seguirem reclamant que es prioritzi el benestar de totes les persones i, sobretot, que es prenguin mesures que protegeixin els sectors més vulnerables, frenant els processos que incrementen les desigualtats entre la població. I és aquí, en la disminució dels efectes negatius d’aquesta crisi i en la ràpida recuperació de les persones afectades, on el Tercer Sector pot, ha de jugar un paper important com a col·laborador necessari dels poders públics.

 

Andreu Grimalt

Director tècnic d’EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social.

Publicat a Diario de Mallorca (18-04-2020)

 

 

El día después no olvidemos los más vulnerables

Nos encontramos, sin lugar a dudas, ante una crisis sanitaria de proporciones inéditas e inimaginables hace apenas unas semanas. De ahí la importancia capital de todo el personal que trabaja en el ámbito de la Salud y la justicia de aplaudir su encomiable labor, desarrollada en demasiadas ocasiones sin el material adecuado.

Pero también fuera injusto no reconocer la imprescindibilidad de los profesionales de los servicios sociales, tanto de las administraciones como de las entidades del Tercer Sector, que dedican todos sus esfuerzos a minimizar los impactos que el maldito Covidien-19 tiene y tendrá sobre la población más vulnerable . Desde EAPN-Illes Balears queremos destacar la coordinación, la fluidez de la comunicación y la voluntad de trabajar todos juntos que tienen todos los agentes de un sector fundamental en la lucha por la inclusión, la igualdad y la justicia social. Y todo esto no sería posible sin la implicación, más allá de las responsabilidades laborales, de todas las personas de nuestras entidades, que han demostrado una vez más su valía, tanto profesional como personal, en una situación tan complicada como la que estamos viviendo.

Es obvio que actualmente estamos en una primera fase, durísima para muchas personas, que tiene como objetivo primordial acabar con la infección y en la que estamos trabajando para que las sin duda necesarias medidas que se han adoptado (confinamiento, cierre de empresas y negocios, suspensión de las clases …) afecten los menos posible a la ciudadanía, pero especialmente a determinados grupos sociales en situaciones vulnerables que se enfrentan al coronavirus ya las medidas del estado de alarma desde una posición inicial de dificultad y precariedad.

Sin embargo, el escenario post-coronavirus, la segunda fase de esta crisis, debe estar en la cabeza de todos, evitando, como ha ocurrido en demasiadas ocasiones, que la factura la paguen los de siempre. Por ello, desde EAPN pedimos (a todos los niveles: local, autonómico, estatal y europeo) que, sin negar las imprescindibles políticas de reactivación económica, los millones de personas que sufrían, sufren y sufrirán riesgo o situación de pobreza y exclusión social se sitúen en el centro de la agenda política. No vamos a permitir que esta crisis acentúe las desigualdades ya existentes ni que se repitan los errores del pasado. Necesitamos medidas valientes de protección social (el ingreso mínimo es un buen ejemplo), necesitamos que Europa no se deje guiar por los dogmas neoliberales que tanto sufrimiento provocan, necesitamos que se abandonen las estériles luchas partidistas que sólo buscan dudosos réditos electorales, necesitamos que la solidaridad demostrada en las últimas semanas por la inmensa mayoría de la población no se desvanezca con la desaparición del virus, necesitamos defender (y reforzar) nuestro estado del bienestar de aquellos que sólo lo ven como negocio … Necesitamos, en definitiva, que trabajemos todos juntos desde el enfoque de los Derechos Humanos, poniendo a la persona en el centro y teniendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referente de todas las políticas que se desarrollen a partir de ahora.

Terminaré diciendo que desde EAPN-Illes Balears, la red que agrupa a una treintena de entidades sociales que conocen de primera mano los devastadores efectos que la pobreza y la desigualdad tienen en la vida de las personas y las familias, seguiremos reclamando que se priorice el bienestar de todas las personas y, sobre todo, que se tomen medidas que protejan a los sectores más vulnerables, frenando los procesos que incrementan las desigualdades entre la población. Y es aquí, en la disminución de los efectos negativos de esta crisis y en la rápida recuperación de las personas afectadas, donde el Tercer Sector puede, debe jugar un papel importante como colaborador necesario de los poderes públicos.

 

Andreu Grimalt

Director técnico de EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social.

Publicado en Diario de Mallorca (18-04-2020)