El Govern de les Illes Balears ha formalitzat la distribució d’1 milió d’euros per garantir el benestar infantil

Darrera actualització:  10/03/2015

El Govern de les Illes Balears ha formalitzat els criteris i la distribució resultant per a l’any 2015 del crèdit per garantir el benestar infantil mitjançant l’atenció a famílies en situació de privació material amb menors al seu càrrec, amb una dotació d’1.000.000 €. Aquesta quantitat correspon al fons propi creat per enguany en els pressuposts de la Conselleria de Família i Serveis Socials, que pretén garantir el benestar en la població infantil i que s’uneix a la partida de 886.000 euros destinada pel Govern central per donar suport a les famílies i menors en situación de risc.

La distribució d’aquesta quantitat es basa en els criteris següents:

– S’ha establert l’import fix de 1.000 € per a cada un dels 67 municipis de les Illes Balears.

– El crèdit romanent, 933.000 €, s’ha distribuït segons els criteris següents: Un 55 % del crèdit romanent (513.150 €), segons el criteri de la població de menys de 18 anys. Un 40 % del crèdit romanent (373.200 €), segons la tipologia de nucli familiar: famílies nombroses (35 %), parelles amb fills (15 %) i famílies monoparentals (50 %).

– Un 5 % del crèdit romanent (46.650 €), segons el nombre d’intervencions dels serveis socials comunitaris bàsics en els sectors de família i infància. Aquesta quantitat econòmica va destinada, entre altres aspectes, a garantir una correcta i suficient alimentació diària als menors, a més de cobrir la resta de necessitats bàsiques diàries, com són la roba i el transport públic o escolar, i a assegurar-ne l’escolarització així com cert temps d’oci en època de vacances.

En definitiva, aquest fons d’1.000.000 € pretén assegurar que tots els menors de les Illes Balears estiguin ben atesos i tenguin cobertes les seves necessitats bàsiques. D’altra banda, dóna als municipis la llibertat perquè apliquin les mesures i els programes que considerin necessaris a partir de la seva realitat, sempre que es destinin directament a les famílies. Cada municipi ha de presentar el seu projecte segons la quantitat assignada i la seva realitat.

Més info