La COMISSIÓ D’ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS a la seva darrera sessió el passat 26/03/15 aprovà per assentiment la Proposició no de llei RGE núm.3052/15, presentada pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS, relativa a acords en relació amb el pacte per la inclusió social.

Document en el que es plasmen els acords arribats a la comissió de seguiment del Pacte per a la Inclusió Social, signat el passat 14 d’Octubre de 2014.

 

Més info a: http://www.parlamentib.es/Publicacions