http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1960890

La Mesa Sectorial de Coordinació amb el Tercer Sector Social ha quedat avui constituïda sota la presidència de la consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández.

Una de les primeres tasques d’aquest òrgan, que actua com a nexe entre el sector públic i les entitats socials per debatre les línies d’acció d’inclusió social, avaluar les estratègies que es posin en marxa i fer les recomanacions que consideri pertinents, ha estat la presentació del primer esborrany de l’Estratègia d’Inclusió Social de les Illes Balears.

Aquest esborrany, que la Conselleria ha elaborat amb les aportacions de Caritas i la Creu Roja, s’ha redactat arran del Pla d’Inclusió del Govern central, i pretén desenvolupar una sèrie de línies d’actuació per reforçar les polítiques actuals i garantir la cobertura de les necessitats bàsiques i la integració real i efectiva de les persones en situació de risc d’exclusió social.

Durant la sessió constitutiva, els assistents han debatut sobre els objectius, funcions, funcionament i composició de la Mesa Sectorial de Coordinació amb el Tercer Sector Social.

L’objectiu de la Mesa Sectorial és promoure un espai institucional de diàleg i coordinació entre els actors que treballen en matèria de serveis socials (les entitats del tercer sector, l’Administració local i l’Administració autonòmica) a les Illes Balears, per assolir la inclusió social dels grups de població més vulnerables.

Les funcions d’aquest òrgan són:

—      Garantir la interlocució del tercer sector social en el disseny i l’aplicació d’estratègies públiques d’inclusió social que siguin competència de la Conselleria de Família i Serveis Socials.

—      Debatre les línies d’acció marcades en les estratègies sectorials d’inclusió social formulades per la Conselleria de Família i Serveis Socials.

—      Participar en el seguiment i l’avaluació de les estratègies d’inclusió social, i conèixer els documents que se’n derivin.

—      Elaborar recomanacions i propostes sobre les actuacions en matèria d’inclusió social executades per la Comunitat Autònoma.

La Mesa Sectorial està integrada per una presidenta, la consellera que té atribuïdes les competències en matèria de serveis socials; un secretari o secretària (funcionari o funcionària de la direcció general competent en matèria de serveis socials), i els vocals, representants de l’Administració i persones que designin les entitats socials.

Aquest òrgan es reunirà, almenys, una vegada cada quadrimestre i, de manera extraordinària, quan ho sol·liciti una de les parts. També es poden constituir grups de treball per tractar sobre temes específics, amb el suport tècnic que es consideri convenient.

A la reunió d’avui també s’han acordat les qüestions que es tractaran a la pròxima Mesa, que tindrà lloc el setembre.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=3349&lang=ca&codi=1960889&coduo=3349