EAPN Illes Balears – Xarxa per la Inclusió Social és una associació democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre formada per una trentena d’entitats que treballen a la nostra comunitat per eradicar la pobresa i l’exclusió social.

EAPN-IB neix l’any 2005 per establir mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats associades que treballen amb persones amb risc d’exclusió social, articulant unitàriament la representació i interlocució davant les distintes administracions, de tal manera que es puguin defensar d’una manera coordinada els interessos generals dels col·lectius desafavorits i facilitar l’actuació de les entitats que en formen part:

MISSIÓ 

EAPN-IB és una xarxa d’entitats socials que promou l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social mitjançant accions de sensibilització i denúncia, la participació dels col·lectius més vulnerables i la implementació de polítiques que afavoreixin la inclusió social.

VISIÓ

 EAPN-IB treballa amb la visió d’arribar a ser la Xarxa: 

 • Referent en l’àmbit polític i social en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social a les Illes Balears.
 • Reivindicativa i sensibilitzadora dels drets de les persones en situació o risc de pobresa i/o exclusió social.
 • Que estableixi mecanismes de relació i coordinació entre diferents entitats i xarxes.
 • Que promogui i faciliti la inclusió dels col·lectius afectats a la societat.

 VALORS

 • Respecte cap a les persones ateses com a éssers únics i irrepetibles, objecte de la nostra feina.
 • Innovació, dinamisme i voluntat de millora contínua per donar respostes a les necessitats que es van generant, estimular l’adaptació als canvis i assumir-los cercant de manera permanent solucions de futur possibles i sostenibles.
 • Transparència entesa com a manera de fer les coses, de forma clara, sense dobles intencions, amb harmonia amb la resta de principis.
 • Promoció de la participació de persones en situació o risc de pobresa i exclusió social i la promoció dels espais on aquestes persones participin, amb la finalitat de promoure polítiques i activitats a partir dels seus interessos.
 • Cooperació i corresponsabilitat concebuda com l’ajuda mútua que les entitats ens prestem per tal d’assolir el nostre objectiu comú.
 • Apartidisme perquè l’entitat és independent de qualsevol opció política.

 EIXOS ESTRATÈGICS

 Eix 1: Participació Persones en situació de pobresa i exclusió social.

 Eix 2: Comunicació i Imatge Corporativa.

 Eix 3: Influència Política i social.

 Eix 4: Contractació i subvencions.

 Eix 5: Concerts socials.

FINALITATS 

 1. Promoure i millorar l’eficàcia i eficiència de les accions de lluita contra la pobresa i l’exclusió social a les Illes Balears.
 2. Col·laborar en la definició de les polítiques que directament o indirectament incideixen en el fenomen de la pobresa i en el disseny dels programes de lluita contra la mateixa i l’exclusió social.
 3. Servir de nexe d’unió entre els seus membres, amb la finalitat de mantenir contactes, intercanvis d’experiències i informació, unitat i suport mutu davant problemes comuns, podent-se dotar dels mitjans d’expressió i comunicació necessaris.
 4. Col·laborar amb les distintes administracions, amb la finalitat de participar en espais de debat i planificació així com plantejar iniciatives vinculades a les finalitats estatutàries.
 5. Assegurar la funció de grup de pressió, denúncia i reivindicació en favor de les persones i grups en situació de pobresa i exclusió social.
 6. Recollir les peticions dels seus membres amb objecte de donar-los suport i fer-les arribar a les Administracions o Entitats que correspongui, sense perjudici de les iniciatives de cada membre d’EAPN-ILLES BALEARS.
 7. Promoure la participació de les persones afectades per situacions de Pobresa o Exclusió Social, en les activitats de lluita contra les causes que generen l’esmentada situació.
 8. Ser portaveus de les persones i els grups afectats per la situació de Pobresa i d’Exclusió Social.
 9. Donar cobertura jurídica a xarxes i grups de treball informal de les quals formin part les entitats membres d’EAPN-ILLES BALEARS.
 10. Col·laborar en iniciatives que tendeixin a aconseguir l’assoliment d’objectius similars als d’EAPN-ILLES BALEARS, en qualsevol àmbit territorial.

 MARC D’ACTUACIÓ

 • Accions de lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
 • Col·laboració en la definició de polítiques i disseny de programes en matèria de lluita contra l’exclusió social.
 • Ser nexe d’unió i comunicació dels diferents membres de la Xarxa.
 • Col·laboració amb les administracions públiques en espais de debat, planificació, plantejament d’iniciatives vinculades a les finalitats de la xarxa
 • Participació activa d’EAPN- IB en les Xarxes d’EAPN- ES a nivell estatal i EAPN- Europa.
 • I el desenvolupament d’estudis, jornades, seminaris, exposicions,….sobre inclusió social per tal de poder influir en les polítiques socials de les Illes Balears.