Renda Social Garantida

El passat 17 d’Octubre els diferents grups parlamentaris de les Illes Balears i la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-IB signarem el Pacte per a la Inclusió Social a les Illes Balears. A on entre altres mesures es marcà la necessitat de treballar conjuntament per aconseguir una renda social com a prestació de dret.

I el dia 27.07.15 a una reunió entre el grup de Inclusió Social i el Tercer Sector Social Illes Balears i Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ens van informar que la nova renda social garantida tindrà rang de llei.

El primer col·lectiu que es veurà afectat serà el de famílies amb menors a càrrec i sense recursos.

La renda social garantida la gestionarà la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i s’implementarà progressivament. La quantitat que rebran els beneficiaris serà com a mínim de 426 euros i augmentarà, així com ho farà el la xifra de beneficiaris, a mesura que s’augmenti el pressupost destinat a aquest fi; per tant, la millora del finançament permetrà ampliar la renda social garantida a més col·lectius en situació de risc. Serà un ajut compatible amb altres ajuts finalistes, com ara les beques de menjador.

Per beneficiar-se de la renda social garantida s’haurà de demostrar que no es té cap ingrés econòmic. Es percebrà mentre es mantingui la situació de vulnerabilitat econòmica i es deixarà de percebre quan la situació de la família els permeti fer front a les despeses bàsiques. Un dels motius que han fet que es plantegi com una llei és que, per una banda, hi ha d’haver un règim sancionador que eviti l’ús fraudulent de les ajudes i, per una altra, que es permeti als beneficiaris cobrar de manera simultània altres ajudes finalistes i no periòdiques, com una ajuda de menjador.