EAPN-ILLES Balears, com a grup de pressió a favor de les persones i grups en situació de pobresa i exclusió social, impulsarà el pròxim quadrimestre la renovació del Pacte per la Inclusió Social entre els diferents grups polítics amb presència a l’Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern Balear.

EAPN-Illes Balears considera que és fonamental reduir les desigualtats de renda i garantir els drets socials de la població de l’Arxipèlag, a fi d’incrementar l’equitat i les oportunitats formatives i educatives i per aquesta raó, s’ha d’orientar les polítiques de les Illes Balears des de la perspectiva de la inclusió.

L’objectiu del Pacte per la Inclusió és influir a les polítiques que es puguin desenvolupar des del territori per construir una societat més inclusiva i així generar uns espais on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida, i enfortir les accions socials de les entitats del Tercer Sector de les nostres illes, que treballen per la inclusió i empoderament dels col·lectius més vulnerables.

Cal destacar que una vegada signat el Pacte per la Inclusió, EAPN-Illes Balears vol crear una Comissió de Seguiment, amb representants de la Xarxa i dels grups polítics per tal de fiscalitzar l’aplicació de tots els compromisos adquirits fruit de la signatura d’aquest acord, que tindrà una vigència de quatre anys.

LA FIRMA DEL PACTO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL SERÁ EL EJE PRIORITARIO DE EAPN-ILLES BALEARS EL PRÓXIMO CUATRIMESTRE

EAPN-ILLES Balears, como grupo de presión a favor de las personas y grupos en situación de pobreza y exclusión social, impulsará el próximo cuatrimestre la renovación del Pacto por la Inclusión Social entre los diferentes grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Palma , Consell de Mallorca y Govern Balear.

EAPN-Islas Balears considera que es fundamental reducir las desigualdades de renta y garantizar los derechos sociales de la población del Archipiélago, a fin de incrementar la equidad y las oportunidades formativas y educativas, y es por esta razón que se debe orientar las políticas de las Islas Baleares desde la perspectiva de la inclusión.

El objetivo del Pacto por la Inclusión Social es influir en las políticas que se puedan desarrollar desde el territorio para construir una sociedad más inclusiva y así generar unos espacios donde todos puedan desarrollar su proyecto de vida, y fortalecer las acciones sociales de las entidades del tercer Sector de nuestras islas, que trabajan por la inclusión y empoderamiento de los colectivos más vulnerables.

Cabe destacar que una vez firmado el Pacto por la Inclusión Social, EAPN-Islas Balears quiere crear una Comisión de Seguimiento, con representantes de la Xarxa Per la Inclusió y de los grupos políticos con el objetivo de fiscalizar la aplicación de todos los compromisos adquiridos fruto de la firma de este acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años.