Pacte Municipal signat

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears i els grups municipals de l’Ajuntament de Palma han signat avui matí un Pacte Municipal per a la Inclusió Social.

30.04.15

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears i els grups municipals de l’Ajuntament de Palma han signat el PACTE MUNICIPAL PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.

L’objecte del document signat és doble. Per una part, “millorar les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d’exclusió social” i, per altra, “facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius”.

Des de la xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears es remarca el sentit d’aquest pacte, i es valora el compromís polític dels grups municipals alhora que es reclama que aquest pacte es converteixi en resolucions pràctiques a favor de les persones més desfavorides de la nostra ciutat.

Per tal d’assolir aquests objectius d’actuació, les parts signants s’han compromès a introduir a l’Ajuntament de Palma tot un seguit d’actuacions orientats a “la inclusió social de les persones en situació de pobresa i/o exclusió social” i, a més, a més a la “simplificació i facilitació de la relació de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius amb l’Ajuntament”.

Per altre banda, i davant un possible escenari polític diferent després de les eleccions, des d’EAPN-IB demanem que les altres formacions politiques que també tinguin representació al Ple es sumin a aquest Pacte i treballin al llarg de la propera legislatura en les línies que estan marcades.

Per últim i per tal de fer seguiment de l’aplicació dels compromisos i el grau de compliment, així com el seguiment dels resultats i possibles variacions i/o modificacions, es crearà una Comissió de Seguiment integrada per representants de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Palma i representants de la Xarxa, que es reunirà periòdicament a petició de qualsevol de les parts.

El Pacte Municipal per a la Inclusió Social ha estat signat pels representants dels grups municipals amb representació, Julio Martínez (Regidor i portaveu del grup municipal PP), Aina Calvo (Regidora i portaveu del grup municipal PSIB-PSOE), Antoni Josep Verger (Regidor i portaveu del grup municipal MÉS) i per la presidenta de la Xarxa per la Inclusió Social, Margalida Jordà.

Més informació: Carme Muñoz 66 23 66 23 2
——————————————————————————————————————-

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears y los grupos municipales del Ayuntamiento de Palma esta mañana han firmado un Pacto Municipal para la Inclusión Social.

30.04.15

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears y los grupos municipales del Ayuntamiento de Palma han firmado el PACTO MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.

El objetivo del documento firmado es doble. En primer lugar, “mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y de exclusión social” y, por otra, “facilitar y fortalecer las actividades de las entidades sociales que trabajan con estos colectivos”.

Desde la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears se recalca el sentido de este pacto, y se valora el compromiso político de los grupos municipales a la vez que se reclama que este pacto se convierta en soluciones prácticas a favor de las personas más desfavorecidas de nuestra ciudad.

Para lograr estos objetivos de actuación, las partes firmantes se han comprometido a introducir en el Ayuntamiento de Palma una serie de acciones orientadas a “la inclusión social de las personas en situación de pobreza y/o exclusión social” y, además, a la “simplificación y facilitación de la relación de las entidades sociales que trabajan con estos colectivos con el Ayuntamiento”.

Ante un posible escenario político diferente después de las elecciones, desde EAPN-IB pedimos que las otras formaciones políticas que también tengan representación en el Pleno se sumen a este Pacto y trabajen a lo largo de la próxima legislatura en las líneas que están marcadas.

En último lugar y para hacer seguimiento de la aplicación de los compromisos y el grado de cumplimiento, así como el seguimiento de los resultados y posibles variaciones y/o modificaciones, se creará una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Palma y representantes de la Red, que se reunirá periódicamente en petición de cualquier de las partes.

El Pacto Municipal para la Inclusión Social ha sido firmado por los representantes de los grupos municipales con representación, Julio Martínez (Regidor y portavoz del grupo municipal PP), Aina Calvo (Regidora y portavoz del grupo municipal PSIB-PSOE), Antoni Josep Verger (Regidor y portavoz del grupo municipal MÉS) y por la presidenta de la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN- Illes Balears, Margalida Jordà.

Más información: Carme Muñoz 66 23 66 23 2

NP Signatuta Pacte Municipal Aj Palma