NP Signatuta Pacte Consell de Mallorca

discurs presidenta eapnib CIM

Pacte Consell

07.05.15
La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears i els grups polítics del Consell de Mallorca han signat el PACTE PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.

L’objecte del document signat és doble. Per una part, “millorar les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d’exclusió social” i, per altra, “facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius”.

Des de la xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears es remarca el sentit d’aquest pacte, i es valora el compromís polític dels grups alhora que es reclama que aquest pacte es converteixi en resolucions pràctiques a favor de les persones més desfavorides de la nostra illa.

Per tal d’assolir aquests objectius d’actuació, les parts signants s’han compromès a introduir al Consell de Mallorca tot un seguit d’actuacions orientats a “la inclusió social de les persones en situació de pobresa i/o exclusió social” i, a més, a més a la “simplificació i facilitació de la relació de les entitats socials que treballen amb aquests col•lectius amb el Consell de Mallorca”.
Per altre banda, i davant un possible escenari polític diferent després de les eleccions, des d’EAPN-IB demanem que les altres formacions politiques que també tinguin representació al Consell es sumin a aquest Pacte i treballin al llarg de la propera legislatura en les línies que estan marcades.
Per últim i per tal de fer seguiment de l’aplicació dels compromisos i el grau de compliment, així com el seguiment dels resultats i possibles variacions i/o modificacions, es crearà una Comissió de Seguiment integrada per representants de tots els grups polítics del Consell de Mallorca i representants de la Xarxa, que es reunirà periòdicament a petició de qualsevol de les parts.
El Pacte per a la Inclusió Social ha estat signat pels representants dels grups polítics amb representació, Miquel Vidal (Portaveu del grup PP), Jaume Garau (Portaveu del grup PSIB-PSOE), Joan Font (Portaveu del grup municipal MÉS) i per la presidenta de la Xarxa per la Inclusió Social, Margalida Jordà.
Més informació: Carme Muñoz 66 23 66 23 2
——————————————————————————————————————-

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears y los grupos políticos del Consell de Mallorca esta mañana han firmado un Pacto para la Inclusión Social.
07.05.15

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears y los grupos políticos del Consell de Mallorca han firmado el PACTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.

El objetivo del documento firmado es doble. En primer lugar, “mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y de exclusión social” y, por otra, “facilitar y fortalecer las actividades de las entidades sociales que trabajan con estos colectivos”.

Desde la Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes Balears se recalca el sentido de este pacto, y se valora el compromiso político de los grupos políticos a la vez que se reclama que este pacto se convierta en soluciones prácticas a favor de las personas más desfavorecidas de nuestra isla.

Para lograr estos objetivos de actuación, las partes firmantes se han comprometido a introducir en el Consell de Mallorca una serie de acciones orientadas a “la inclusión social de las personas en situación de pobreza y/o exclusión social” y, además, a la “simplificación y facilitación de la relación de las entidades sociales que trabajan con estos colectivos con el Consell”.

Ante un posible escenario político diferente después de las elecciones, desde EAPN-IB pedimos que las otras formaciones políticas que también tengan representación en el Consell se sumen a este Pacto y trabajen a lo largo de la próxima legislatura en las líneas que están marcadas.

En último lugar y para hacer seguimiento de la aplicación de los compromisos y el grado de cumplimiento, así como el seguimiento de los resultados y posibles variaciones y/o modificaciones, se creará una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de todos los grupos políticos del Consell de MALLORCA del y representantes de la Red, que se reunirá periódicamente en petición de cualquier de las partes.
El Pacto Municipal para la Inclusión Social será firmado por los representantes de los grupos políticos con representación, Miquel Vidal (Portavoz del grupo PP), Jaume Garau (Portavoz del grupo PSIB-PSOE), Joan Font (Portavoz del grupo MÉS) y por la presidenta de la Red por la Inclusión Social, Margalida Jordà.
Más información: Carme Muñoz 66 23 66 23 2