Carme Muñoz directora d'EAPN-IB i Jordi López responsable del informe sobre pressuposts

La Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears és una entitat no lucrativa formada per més de 25 entitats socials de les Illes Balears que té com a missió combatre la pobresa i l’exclusió social en el nostre entorn. Per assolir aquesta missió, EAPN-IB s’ha marcat com a objectiu per a 2012 incidir en les polítiques socials i en els seus pressupostos, a partir de l’anàlisi i valoració de la seva evolució i del seu impacte sobre l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat.

 

Per això l’informe presentat avui mostra un context general dels pressupostos de les administracions públiques en temps de crisi; es fa una anàlisi dels pressupostos socials de les principals administracions de les Illes Balears; s’identifiquen les reduccions pressupostàries significatives de política social i es valora el seu impacte sobre les polítiques socials i d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat.

 

El context general dels pressupostos de les administracions públiques en temps de crisi presenta la paradoxa del fet que la reducció dels pressupostos de benestar social a causa de les mesures d’austeritat coincideixi amb un increment del risc de pobresa i d’exclusió i amb un deteriorament de les condicions socials. Aquestes reduccions, com les contemplades en els pressupostos generals de l’Estat per a 2012 i en les retallades en Sanitat i Educació, són presentades com una necessitat inevitable per reduir els elevats dèficits públics.

 

Però el desenvolupament dels serveis socials no només és un factor decisiu per protegir els sectors més afectats per la crisi, sinó que també pot ser un potent motor de creació de riquesa i ocupació, generant importants retorns econòmics per a les administracions i la societat.  A més a més, a Espanya existeix un dèficit històric en serveis socials en relació a la mitjana europea, i es constata que els serveis socials no són determinants dels dèficits de les Comunitats Autònomes.

 

A les Illes Balears, l’anàlisi dels pressupostos socials de les principals administracions posa de manifest que en un context de reducció dels pressupostos no financers de les nostres institucions, globalment les partides destinades a protecció social es mantenen. Però aquest manteniment dels pressupostos socials és insuficient en un context d’increment de les necessitats i demandes, i de dèficit històric d’inversions en serveis socials a les Illes Balears en relació a la mitjana del conjunt de l’Estat i de la Unió Europea.

 

Hi ha increments notables en partides destinades al desenvolupament de la Llei de dependència a causa de l’increment del finançament estatal per a la posada en marxa de residències i equipaments assistencials per a persones amb discapacitat i gent gran en situació de dependència.

 

Es congelen programes d’ajudes directes a persones en situació de vulnerabilitat, com la Renda Mínima d’Inserció del Consell de Mallorca i les ajudes econòmiques urgents de l’Ajuntament de Palma.

 

També es detecten reduccions pressupostàries significatives en altres partides, moltes de les quals són programes d’atenció directa gestionats per entitats no lucratives del Tercer Sector Social, ajudes directes a persones en situació de vulnerabilitat i contractes de serveis.

 

En total s’han identificat reduccions per un total de 14.373.441 €, dels quals 6.003.778 € corresponen al Govern de les Illes Balears, 3.498.003 € al Consell de Mallorca i 4.871.660 € a l’Ajuntament de Palma.

 

En el cas del Govern hem identificant les reduccions de política social següents:

 • La suspensió durant 18 mesos de drets reconeguts en la Cartera de Serveis Socials.
 • Les dotacions per a transferències de la prestació de Renda Mínima d’Inserció i per a ajudes d’emergència a corporacions locals queden per davall de les despeses executades en 2011.
 • Es redueixen subvencions a entitats no lucratives per a projectes socials i per als programes socioeducatius PISE i CAPI.
 • Es redueix la construcció de centres de dia.
 • Es suprimeixen les transferències del SOIB a ajuntaments per a contractació de persones desocupades en projectes d’interès general.
 • Es redueixen les beques per a llibres de text, menjadors i transport escolar.

 

Pel que fa al Consell de Mallorca, s’ha detectat:

 • Les reduccions de pressupostos socials més significatives afecten al programa d’igualtat d’oportunitats, a les transferències al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, a les transferències a ajuntaments per a la xarxa de serveis socials i a la licitació de serveis de formació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI).
 • S’eliminen subvencions a entitats no lucratives per a projectes de serveis socials.
 • Es congela la partida destinada a la prestació d’RMI.

 

Finalment, en el cas de l’Ajuntament de Palma s’ha posat de relleu el següent:

 • Es redueixen les subvencions solidàries i de cooperació, per al projecte d’inserció de persones amb discapacitat Palma segle XXI, per a actuacions d’entitats d’interès social i per a adquisició de llibres de text.
 • Es  congelen els ajuts d’emergència.
 • La licitació del Servei d’Ajuda a Domicili no disposa de pressupost suficient per absorbir les llistes d’espera existents.
 • Es redueixen de forma notable els serveis lligats a l’activitat dels centres culturals i el programa d’intervenció familiar en situació de risc.

 

Les reduccions de partides pressupostàries de política social identificades afecten als diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat: menors i joves, majors, persones amb discapacitat, immigrants, dones, persones en risc d’exclusió social…, així com a un ampli ventall de programes i serveis, la disponibilitat del quals es veu afectada.

 

A causa de les reduccions de partides de pressupostos socials i de la consegüent reducció d’ajuts, programes i serveis, hi haurà un increment de persones en situació de vulnerabilitat i més situacions de vulnerabilitat en les persones en risc d’exclusió social.

 

Es posa de manifest així que si no es reforcen els mecanismes de protecció social existeix el risc de pèrdua de cohesió social o crack social, amb un increment de les desigualtats socials.

 

Per aquest motiu, la Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears reclama com a exercici de responsabilitat a totes les administracions dotacions pressupostàries per a polítiques socials que estiguin a l’alçada dels reptes actuals; i es compromet a donar continuïtat a la tasca d’anàlisi i valoració dels pressupostos socials de les nostres institucions, prestant especial atenció a la seva execució, a fi de complir amb la seva missió en favor dels col·lectius en situació de vulnerabilitat.

 

pressupostos socials illes balears 2012

annex pressupostos socials illes balears 2012