Tant les administracions com el Tercer Sector Social ja han començat a treballar per a la reactivació econòmica i social després de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. En aquesta línia, EAPN-Illes Balears, la Xarxa per la Inclusió Social de la nostra comunitat ha elaborat un document amb 25 mesures que consideren imprescindibles per assolir l’objectiu d’acabar amb la pobresa i l’exclusió, tot evitant que la factura de la crisi la paguin els de sempre i garantint els drets de totes les persones.

Aquestes mesures amplien i complementen les establertes en el Pacte per la Inclusió Social promogut per EAPN-Illes Balears i signat el febrer de 2020 per totes les forces polítiques i inclouen qüestions referides a les necessitats bàsiques de les persones vulnerables, al paper que han de jugar les administracions i les entitats del Tercer Sector, a la bretxa digital i educativa o al suport a la formació i la inserció laboral.

Durant aquests darrers mesos, les entitats que formen part d’EAPN-Illes Balears han multiplicat els seus esforços per minimitzar els impactes negatius de la pandèmia sobre els col·lectius vulnerables, i estan convençudes que la cronificació de la pobresa i de l’exclusió es pot evitar si després d’una primera fase d’atenció urgent de les necessitats bàsiques es passa el més aviat possible a mesures no assistencialistes basades en la inclusió i en la garantia d’ingressos, com poden ser un treball digne o unes prestacions socials efectives i àgils, tenint sempre per bandera les premisses de defensa de drets i respecte a la dignitat de les persones.

Des d’EAPN-Illes Balears destaquen que la coordinació i el treball conjunt de les administracions responsables d’aquestes mesures amb el Tercer Sector Social són una peça clau a l’hora de desplegar les polítiques necessàries per sortir d’aquesta situació.

AQUÍ podeu accedir al document.

 

MEDIDAS PARA AVANZAR HACIA LA MEJORA SOCIAL

Tanto las administraciones como el Tercer Sector Social ya han comenzado a trabajar para la reactivación económica y social tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En esta línea, EAPN-Illes Balears, la Red para la Inclusión Social de nuestra comunidad, ha elaborado un documento con 25 medidas que consideran imprescindibles para alcanzar el objetivo de acabar con la pobreza y la exclusión, evitando que la factura de la crisis la paguen los de siempre y garantizando los derechos de todas las personas.

Estas medidas amplían y complementan las establecidas en el Pacto por la Inclusión Social promovido por EAPN-Illes Balears y firmado en febrero de 2020 por todas las fuerzas políticas e incluyen cuestiones referidas a las necesidades básicas de las personas vulnerables, el papel que deben jugar las administraciones y las entidades del Tercer Sector, la brecha digital y educativa o el apoyo a la formación y la inserción laboral.

Durante estos últimos meses, las entidades que forman parte de EAPN-Illes Balears han multiplicado sus esfuerzos para minimizar los impactos negativos de la pandemia sobre los colectivos vulnerables, y están convencidas de que la cronificación de la pobreza y de la exclusión se puede evitar si después de una primera fase de atención urgente de las necesidades básicas se pasa lo antes posible a medidas no asistencialistas basadas en la inclusión y en la garantía de ingresos, como pueden ser un trabajo digno o unas prestaciones sociales efectivas y ágiles, teniendo siempre por bandera las premisas de defensa de derechos y respeto a la dignidad de las personas.

Desde EAPN-Illes Balears destacan que la coordinación y el trabajo conjunto de las administraciones responsables de estas medidas con el Tercer Sector Social son una pieza clave a la hora de desarrollar las políticas necesarias para salir de esta situación.

AQUÍ podéis acceder al documento.