Objectius

L’objectiu últim d’EAPN-ILLES BALEARS és la prevenció i l’erradicació de l’empobriment, les desigualtats i la discriminació impulsant la igualtat d’oportunitats i la implementació de polítiques que promoguin la inclusió social i la participació de les persones en l’exercici dels seus drets. Aquest objectiu es desglossa en les següents finalitats:

  • Promoure i millorar l’eficàcia i eficiència de les accions de lluita contra l’empobriment i l’exclusió social a les Illes Balears.
  • Col·laborar en la definició de les polítiques que directament o indirectament incideixen en el fenomen de l’empobriment i en el disseny dels programes de lluita contra el mateix i l’exclusió social.
  • Establir mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats associades que treballen amb persones en risc d’exclusió social, articulant unitàriament la representació i interlocució davant les distintes administracions, de tal manera que es puguin defensar els interessos generals dels col·lectius desafavorits d’una manera coordinada.
  • Servir de nexe d’unió entre els seus membres, amb la finalitat de mantenir contactes, intercanvis d’experiències i informació, unitat i suport mutu davant problemes comuns, podent-se dotar dels mitjans d’expressió i comunicació
   necessaris.
  • Col·laborar amb les distintes administracions, amb la finalitat de participar en espais de debat i planificació, així com plantejar iniciatives vinculades a les finalitats estatutàries.
  • Assegurar la funció de grup de pressió, denúncia i  reivindicació en favor de les persones i grups en situació d’empobriment i exclusió social.
  • Recollir les peticions dels seus membres amb objecte de donar-los suport i fer- les arribar a les Administracions o entitats que correspongui, sense perjudici de les iniciatives de cada membre d’EAPN-ILLES BALEARS.
  • Promoure la participació de les persones afectades per l’empobriment o l’exclusió social en les activitats de lluita contra les causes que generen la seva situació.
  • Ser portaveu de les persones i els grups afectats per la situació d’empobriment i d’exclusió social.
  • Donar cobertura jurídica a xarxes i grups de treball informal de les quals formin part les entitats membre d’EAPN-ILLES BALEARS.
  • Contribuir a l’estructuració del Tercer Sector i a la millora i enfortiment de les seves organitzacions.
  • Promoure i defensar els drets econòmics, socials, culturals, polítics i civils i el dret al desenvolupament en la ciutadania, especialment en les persones i grups més vulnerables.
  • Promoure i posar en pràctica la igualtat d’oportunitats, la igualtat de tracte i la gestió de la diversitat amb una perspectiva transversal de gènere.
  • Promoure i defensar el desenvolupament sostenible com a perspectiva global que atén a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.