El  Parlament de les Illes aprova una Proposició no de llei
relativa a inclusió de clàusules socials en pels procediments de
contractació de la CAIB.

Comissió d’Assumptes Socials Debat

Proposició No de Llei.