Gràcies a l’impuls d’EAPN-Illes Balears, tots els partits polítics amb representació parlamentària s’han compromès avui, amb la firma del Pacte per la Inclusió Social, a treballar per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en situació o risc de pobresa i exclusió social. El Pacte, que ja és el tercer que es firma en el Parlament, aspira a ser un instrument efectiu en la lluita contra la pobresa i en el suport a la tasca de les entitats socials.

Malgrat algunes estadístiques hagin millorat, encara ens queda molt de camí per recórrer, i aquest acte de signatura és una nova primera passa per seguir treballant, en un marc de complexitat social i pluralitat política. En breus setmanes es convocarà la comissió que ha de vetllar pel compliment d’aquest Pacte, per tal de definir un full de ruta i marcar les línies prioritàries per aquest 2020.

Aquest Pacte es fonamenta sobre tres punts clau:

  • Primer: el context. En un escenari de recuperació econòmica, amenaçada de nou pels niguls de la recessió, centenars de milers de persones de la nostra comunitat continuen patint situacions de pobresa i exclusió social, com demostren els estudis d’EAPN i altres institucions i també l’experiència diària de les nostres entitats.
  • Segon: la missió i la visió d’EAPN-Illes Balears. La nostra Xarxa té com a missió la prevenció i la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i la desigualtat a les Illes Balears i la promoció de la participació de les persones que es troben en aquestes situacions, en l’exercici dels seus drets i deures. Per assolir aquest objectiu, EAPN-Illes Balears aspira a ampliar i consolidar el seu paper com a referent en l’àmbit de la pobresa i l’exclusió social, incidint de manera determinant en les polítiques públiques i participant en el diàleg social i civil per la inclusió social.
  • Tercer: la necessitat de consens. Estam convençuts que si no anam plegats cap a objectius comuns mai no podrem aconseguir que tots els habitants d’aquestes illes puguin exercir de manera efectiva tots els seus drets. Dit d’una altra manera, si no deixam de banda estèrils lluites partidistes, mai no podrem assolir la inclusió social plena.

Com ha dit la presidenta de la Xarxa, Margalida Jordà: si caminam sols, farem més via; si caminam acompanyats, arribarem més enfora.

Gracias al impulso de EAPN-Illes Balears, todos los partidos políticos con representación parlamentaria se han comprometido hoy, con la firma del Pacto por la Inclusión Social, a trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. El Pacto, que ya es el tercero que se firma en el Parlament, aspira a ser un instrumento efectivo en la lucha contra la pobreza y en el apoyo a la labor de las entidades sociales.

A pesar de algunas estadísticas hayan mejorado, todavía nos queda mucho camino por recorrer, y este acto de firma es una nueva primera pasa por seguir trabajando, en un marco de complejidad social y pluralidad política. En breves semanas se convocará la comisión que debe velar por el cumplimiento de este Pacto, para definir una hoja de ruta y marcar las líneas prioritarias para este 2020.

Este Pacto se fundamenta sobre tres puntos clave:

  • Primero: el contexto. En un escenario de recuperación económica, amenazada de nuevo por los nubes de la recesión, cientos de miles de personas de nuestra comunidad continúan sufriendo situaciones de pobreza y exclusión social, como demuestran los estudios de EAPN y otras instituciones y también la experiencia diaria de nuestras entidades.
  • Segundo: la misión y la visión de EAPN-Illes Balears. Nuestra Red tiene como misión la prevención y la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en las Islas Baleares y la promoción de la participación de las personas que se encuentran en estas situaciones, en el ejercicio de sus derechos y deberes. Para alcanzar este objetivo, EAPN-Illes Balears aspira a ampliar y consolidar su papel como referente en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, incidiendo de manera determinante en las políticas públicas y participante en el diálogo social y civil para la inclusión social.
  • Tercero: la necesidad de consenso. Estamos convencidos de que si no vamos juntos hacia objetivos comunes nunca podremos conseguir que todos los habitantes de estas islas puedan ejercer de manera efectiva todos sus derechos. Dicho de otro modo, si no dejamos de lado estériles luchas partidistas, nunca podremos lograr la inclusión social plena.

Como ha dicho la presidenta de la Red, Margalida Jordà: si caminamos solos, iremos más rápido; si caminamos juntos, llegaremos más lejos.