El Seminari Estatal d’EAPN-ÉS, celebrat a Saragossa en 2017, es va centrar en els Drets Socials com Pilar a Europa. A la Cimera Social per Ocupacions Justs i Creixement que es va celebrar
al mateix temps que el Seminari, el 17 de novembre a Göteborg (Suècia), es va proclamar el Pilar Social Europeu de Drets Socials, que ve acompanyat d’una sèrie d’iniciatives legislatives i no legislatives relacionades amb el equilibri entre l’ocupació i la vida, la informació a les persones ocupades, l’accés a la protecció social i les disposicions relatives a la jornada laboral, així com sobre l’aplicació de la Recomanació respecte a la inclusió activa i la inversió en la infància. EAPN-ÉS celebra l’aprovació del Pilar Social com a mostra de la voluntat de complir amb la promesa del  president Juncker de desenvolupar una Unió Monetària que contempli el creixement econòmic i la inclusió social. el moment és molt oportú ja que la Unió s’enfronta a amenaces reals de  desintegració.

EAPN-ES s’adhereix a l’enfocament basat en drets, i coincideix amb avenços importants en certs principis clau com, per exemple, el reconeixement de que la infància té dret a protecció enfront de la pobresa; la nova disposició d’un “dret a la protecció social que s’apliqui a tot tipus de treballadors i treballadores “; i el reconeixement del dret a prestacions per atur adequades i d’una durada raonable. També destaquem un tema molt important per EAPN-ÉS: l’afirmació explícita del dret a un ingrés mínim que garanteixi una vida digna. Així mateix, les propostes legislatives
sobre la conciliació de la vida laboral i personal, així com l’accés a la protecció social, també són un pas endavant.

En l’apartat negatiu, el Pilar Social resulta més un marc de principis que d’obligacions vinculants als Estats membre, perquè puguin garantir aquests drets, en particular per a les persones més vulnerables. A més, només se centra a la zona euro, tot i que està obert a la resta d’Estats membre. La manca d’atenció a la pobresa i l’exclusió social (més enllà de la infància) o de vinculació als objectius socials de l’Estratègia Europa 2020 planteja seriosos preocupacions. EAPN-ÉS esperava més referències concretes (sobretot en àrees claus de la protecció i inclusió social). Finalment, tampoc no està clar com el paquet de mesures beneficiarà les persones aturades o que exerceixen ocupacions de baixa qualitat.

És per això que EAPN-ÉS mostra la seva preocupació per l’impacte concret que tindrà aquest Pilar a la vida de les persones, especialment les que viuen en situació de pobresa o exclusió: ¿Ajudarà a garantir els seus drets socials? Ajudarà a reequilibrar les prioritats de la UE, per tal de garantir que les polítiques econòmiques serveixin a la gent i no només a les empreses? Aquestes són les qüestions clau que han de plantejar- si volem que la gent renovi la seva fe en l’Europa social. Per aquesta raó, de manera transversal, en les comunicacions i en els tallers paral·lels hem reflexionat sobre el paper del Tercer Sector i les accions a realitzar perquè es desenvolupin les polítiques socials i les mesures oportunes pel que fa a les noves iniciatives, el paper de l’Estratègia Europa 2020 després d’aquest any, els desafiaments comuns, els ingressos garantits, la ciutadania i la governança, entre d’altres temes.

El Seminari va comptar amb 137 persones participants inscrites al Seminari. les persones assistents van procedir de totes les xarxes territorials d’EAPN, excepte la de Melilla (18 en total), de la secretaria tècnica d’EAPN-ES i d’11 de les 15 entitats socials d’àmbit estatal, que formen part de la xarxa de EAPN-ES. La valoració realitzada a posteriori va indicar un alt nivell de satisfacció
en tots els aspectes.